Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Op dinsdag 4 februari 2020 heeft de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep Mobiliteitsvisie Prinsenbeek plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst werd kort teruggeblikt op de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep, werden de resultaten van de Maptionnaire, de tweede enquête die is uitgevoerd, gepresenteerd, een inhoudelijke analyse getoond van verzamelde (statistische) verkeersgegevens en is ingegaan op vier potentiele maatregelpakketten.

knelpuntenOntwikkeling Beekse Buiten

Hoewel het plan Beekse Buiten nog in de fase van haalbaarheidsstudie zit, is vanuit de klankbordgroep nog eens extra aangedrongen bij de gemeente de gevolgen voor mobiliteit en ontsluiting van ons dorp ook mee te nemen in deze mobiliteitsvisie. De gemeente gaf desgevraagd aan dat juist de ontsluiting van Prinsenbeek ook één van de belangrijkste onderdelen van de haalbaarheidsstudie voor Beekse Buiten is.

Grote betrokkenheid Beekenaren bij Maptionnaire

Lovende woorden waren ervan zowel Gemeente als de consultants die dit traject begeleiden, omdat maar liefst 944 Beekenaren de moeite hadden genomen aan te geven waar volgens hen in Prinsenbeek knelpunten zitten, en wat mogelijke oplossingen daarvoor zouden kunnen zijn. Als Dorpsplatform zijn wij natuurlijk erg trots op deze betrokkenheid, en danken we alle deelnemers hartelijk voor hun waardevolle inbreng.

Mogelijke oplossingsrichtingen

Op basis van de genoemde oplossingen in de eerste klankbordgroep en de inbreng van de Beekenaren in de enquêtes is een aanzet gemaakt tot vier maatregelpakketten, waarin op logische wijze oplossingen gebundeld zijn om uiteindelijk tot een alomvattende visie te komen. Deze pakketten varieerde van oplossingen en veiligheidsmaatregelen binnen de dorpskern tot het aanleggen van een (nieuwe) rondweg rondom Prinsenbeek met aansluiting op de A16.

Vervolgens zijn deze maatregelpakketten en de toetsing ervan aan twee gesprekstafels verder uitgediept. Tijdens deze gesprekken konden de deelnemers aan de klankbordgroep aangeven wat er volgens hen nog mistte of waar extra aandachtspunten liggen. Ook konden beide tafels een voorkeur aangeven voor de mogelijke maatregelpakketten.

Consensus bestaat over het feit dat maatregelen binnen Prinsenbeek in ieder geval genomen moeten gaan worden om het aanbod van verkeer te verminderen en de veiligheid te verhogen. Over de voorkeur voor een van de pakketten is meer verdeeldheid bij de klankbordgroep. De conclusie is in ieder geval dat een andere routering uiteindelijk noodzakelijk zal zijn, aangezien maatregelen in Prinsenbeek alleen niet alles zullen oplossen. Ook zijn nog diverse andere aanvullende maatregelen genoemd, waaronder het samenwerken met gemeenten Etten-Leur en Moerdijk (Zevenbergen e.o.) om sluipverkeer te ontmoedigen, meer mensen op de fiets proberen te krijgen, en (verdere) verbetering van OV.

Naar een mobiliteitsvisie

De komende weken gaat Adviesbureau Goudappel Coffeng aan de slag met de resultaten uit de onderzoeken en de inbreng die de klankbordgroep heeft meegegeven. Op 2 maart bespreken we de conceptversie van de mobiliteitsvisie in de derde en laatste klankbordgroep.