Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

beeksbuitenWaarom onze visie over Beeks Buiten?

De haalbaarheidsstudie Beeks Buiten wordt in september/oktober 2020 afgerond door de ontwikkelaars. De gemeente Breda neemt dan daarna  - in principe nog in 2020 - een besluit over de plannen en bijbehorende vervolgprocedure.

Wij vinden het vanuit het Dorpsplatform van belang vroegtijdig betrokken te zijn en input te leveren, zodat de signalen uit ons dorp worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de plannen. Naast deze visie zijn starten we op korte termijn ook ons Prinsenbeek Panel om een goede mening te krijgen vanuit alle inwoners van Prinsenbeek. Met deze input van de bevolking willen we duidelijk maken aan de ontwikkelaars en gemeenten hoe wij graag allemaal het dorp verder zien ontwikkelen. 

Ambities gemeente Breda en bijdrage dorp Prinsenbeek

De woningnood in Nederland is op dit moment hoog. De gemeente Breda heeft zich daarom ten doel gesteld 6000 woningen bijgebouwd of in de harde planning te hebben tot aan 2022. Dat deze woningen niet alleen binnenstedelijk, maar ook in de omliggende dorpen woningen gebouwd moeten worden, is begrijpelijk.

Het Dorpsplatform Prinsenbeek respecteert deze ambitie van de gemeente Breda. Afgelopen jaren (en komende jaren) heeft Prinsenbeek hier met diverse projecten aan bijgedragen. In totaal betreffen het sinds 2015 tenminste 350 woningen die zijn gebouwd of in de harde planning staan, onder meer:

 • Westrik
 • Gertudisoord
 • Heikantse Straat
 • Parkzicht (voormalig museum De Rijf)
 • Hof van Hage & Koningslinde(voormalige Hagedonk)
 • Prinsenrijck (vijverstraat)
 • Valdyck
 • het Biemanshof (hoek Beeksestraat en Pater Rommelaan)
 • het Rabobankpand
 • Locatie van de voormalige Boerenbond
 • Valdijk naast Bakker Nagelkerke
 • de voormalige pastorie

Daar bovenop komen de plannen voor Beeks Buiten. Uitgegaan wordt in de huidige plannen van 800 woningen; te ontwikkelen over een periode van 5-10 jaar (in fasen). Dit betekent daarmee ook een significante bevolkingsgroei.

Beeks Buiten als waardevolle aanvulling Prinsenbeek

Wie Prinsenbeek zegt, denkt direct aan een hechte gemeenschap en een aantrekkelijk dorp. Een plek in een fraai buitengebied en polderlandschap. Een dorp waar het goed toeven is en mooi wonen. Een gemeenschap met een rijk verenigingsleven, vele evenementen dankzij een grote groep vrijwilligers, een gevarieerd winkelaanbod en een flink aantal voorzieningen en bezienswaardigheden. Dit is waarom mensen graag in Prinsenbeek willen (blijven) wonen.

Het Dorpsplatform is in de basis positief over de ontwikkeling van een nieuwe wijk als Beeks Buiten. De groei van het dorp kan bijdragen aan de toekomstbestendige ontwikkeling van Prinsenbeek. Een groeiende bevolking biedt mogelijkheden voor het behoud en groei van het voorzieningenniveau en economische ontwikkeling (een grotere afzetmarkt voor winkeliers en mogelijkheden voor tegengaan leegstand winkelbestand in het centrum). Ook biedt het kansen voor de groeiende groep jongeren en ouderen die graag in Prinsenbeek wil (blijven) wonen.

We denken dat een ontwikkeling van Beeks Buiten met 800 woningen korte periode (2-3 jaar) de draagkracht van het dorp te boven gaat. Wij zijn van mening dat een gefaseerde groei van het dorp in de periode tot en met 2030 realistisch is. Door dit gefaseerd te doen wordt de impact op de gemeenschap over langere periode uitgesmeerd. De bevolkingsgroei kan hierdoor organisch worden opgevangen in het dorp. Zodoende behouden we het dorpse karakter en de hechtheid van onze gemeenschap.

Daarnaast biedt een gefaseerde aanpak de mogelijkheid tot tussentijds bijsturen en aansluiting zoeken bij de bestaande woningvraag. Wij denken dat het ook vanuit dat oogpunt verstandig is elke nieuwe fase vooraf te laten gaan door een (evaluatie)onderzoek naar de woonbehoefte. Zo is bekend dat vooral jongeren en starters het nu moeilijk hebben om betaalbare woningen te vinden. Deze categorie zou in de eerste fase van het project dan ook nadrukkelijk aandacht moeten krijgen. Maar ook de breed levende wens om zelf te bouwen (CPO of eigen kavel) zou een plek kunnen krijgen. Stevige betrokkenheid van het dorp(splatform) bij de ontwikkeling van de plannen helpt de aansluiting bij de woonbehoefte te behouden. Zeker wanneer voorrang kan worden geboden aan Beekenaren bij de aankoop van de nieuwbouw.

Wij denken dat een nieuwe wijk als Beeks Buiten kansen biedt om extra kwaliteit toe te voegen aan het dorp en de stad Breda als geheel, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het dorps karakter en aangezicht. Beeks Buiten biedt meerwaarde door bij de (landschappelijke) inrichting aan te sluiten bij het omliggende polderlandschap en nabije groenstructuren en natuurgebieden. Biedt ruimte aan groen, natuur, biodiversiteit, “building with nature”, e.d. Beperk bouwen in de hoogte tot 3-4 lagen, zodat gebouwen passen binnen het landschappelijk karakter en aangezicht van de omgeving en de rest van Prinsenbeek.

Energieneutraal, klimaatbestendig en circulair zouden wat ons betreft de uitgangspunten moeten vormen voor de inrichting van de wijk. Eigentijdse en toekomstgerichte woonconcepten die kunnen helpen bij een flexibele programmering en ontwikkeling van de wijk naar gelang de woonbehoefte door tijd wijzigt, zouden het unieke karakter kunnen versterken. Denk aan concepten als ‘tiny houses’, CPO en modulair/circulair bouwen.

Kansen voor het verhogen van het voorzieningenniveau en mobiliteit

Een uitbreiding van 800 woningen zal een grote impact hebben op het dorp, maar biedt tegelijk ook kansen. Bijvoorbeeld voor wat betreft de uitbreiding en/of verplaatsing van bestaande voorzieningen als scholen, supermarkten en (sport)verenigingen. Wij bevelen daarom aan met de ontwikkeling van de plannen ook oog te hebben voor de gevolgen voor onderwijs en sportverenigingen en bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden te verhuizen en daarmee te groeien.

In de diverse informatiesessies over Beeks Buiten is de verkeersdruk en ontsluiting van de wijk voor de omgeving een vaak genoemd aandachtspunt. Zoals ook in de mobiliteitsvisie Prinsenbeek (2020) wordt geconcludeerd is de ontsluiting van en mobiliteit in het dorp een belangrijk aandachtspunt. Onder meer omdat de verkeersdruk op de bestaande infrastructuur (denk aan de sluiproute Schutsestraat/Heikantsestraat/Velsgoed/A16-Breda) ook zonder Beeks Buiten verder zal toenemen door verkeer vanuit de richting Etten-Leur/Zevenbergen.

Ook de parkeercapaciteit op de markt wordt in de visie als aandachtspunt genoemd. Zeker gezien de bestaande bouwplannen rondom het centrum zal de parkeerdruk op het centrum naar verwachting verder toenemen.

Te overwegen valt het autogebruik/bezit in de nieuw te ontwikkelen wijk te ontmoedigen (auto te gast in de wijk, gebruik deel-concepten (auto’s fietsen, scooters). Neem daarin dan ook mee het stimuleren van het gebruik van de fiets en het verbeteren van de OV-verbindingen.

De ontwikkeling van Beeks Buiten in voorgestelde vorm en omvang kan wat ons betreft dan ook niet zonder aanpassing van de bestaande infrastructuur en ontsluitingsroutes. De ontsluiting van de wijk moet zodanig vormgeven worden, dat geen toename van verkeersdruk ontstaat op in de mobiliteitsvisie Prinsenbeek vastgelegde bestaande ontsluitingsknelpunten (o.a. Schutsestraat-Velsgoed-Aansluiting A16). Passende ontsluiting van de wijk zou idealiter zoveel als mogelijk via de richting Vianendreef en Leursebaan moeten plaatsvinden. Zoals in de mobiliteitsvisie genoemd kan de doorstroming en veiligheid van de hoofd onsluitingsroute binnen Prinsenbeek verbeteren door het plaatsen van een rotonde op het kruispunt Schutsestraat/Molenstraat/Heikantsestraat.

Concluderend 

Wij zien Beeks Buiten kan een unieke kans zijn voor een kwalitatief hoge en waardevolle groei van het dorp Prinsenbeek. Daarbij hebben we de volgende concrete aandachtspunten en aanbevelingen:

 • Maak een – voor Nederland - unieke (voorbeeld) wijk!
 • Betrek het dorp(splatform) Prinsenbeek bij de uitwerking van de plannen, zodat aansluiting wordt gezocht bij bestaande woonbehoefte. Laat het dorp (bijvoorbeeld met een brede klankbordgroep) meedenken bij de ontwerpen, invulling en realisatie.
 • Zorg voor een gefaseerde realisatie over circa 10 jaar, met mogelijkheid om plannen bij te sturen en te wijzigen. Evalueer na iedere fase voordat met de volgende fase wordt gestart.
 • Zorg voor een gemêleerde woningbouw met zeker in de eerste fase voldoende betaalbare woningen voor starters, ouderen en vrije kavels.
 • Sluit wat betreft de landschappelijke inrichting aan bij het omliggende polderlandschap en natuur. Beperkt bouwen in de hoogte tot 3-4 lagen, zodat gebouwen passen binnen het landschappelijk karakter en aangezicht van de omgeving en de rest van Prinsenbeek.
 • Maak samen met het dorp van Beeks Buiten een unieke wijk voor Breda en Nederland. Denk aan “building with nature”, biodiversiteit, ‘tiny houses’, CPO, modulair bouwen, etc.). Zorg voor een toekomstbestendige wijk: klimaatbestendig, klimaatneutraal en circulair.
 • Zorg, zoals afgesproken in de mobiliteitsvisie Prinsenbeek, dat een ontsluitingsstructuur vooraf wordt gerealiseerd waarmee de bestaande verkeersdruk niet verder toeneemt en de bestaande ontsluitingsstructuur wordt ontlast. Neem daarin ook mee het stimuleren van het gebruik van de fiets en OV. Haal de in de mobiliteitsvisie Prinsenbeek op (middel)lange termijn geplande maatregelen om de doorstroming en ontsluiting te verbeteren, dus naar voren.
 • Benut de kans die Beeks Buiten biedt om het voorzieningenniveau te verhogen en kwalitatief te versterken (winkelbestand, onderwijs, sportverenigingen, etc.).

Wil je meer informatie over onze visie, meediscussiëren of je mening ook delen? Neem dan contact op met Menno Schreuders, coördinator van ons domein Openbare Ruimte.